• linked in
contact

Expertises

“Het is telkens weer boeiend om ervoor te zorgen dat afvalwater dusdanig schoon is dat het niet alleen veilig geloosd kan worden, maar ook tegen zo laag mogelijke kosten en zo energie-efficiënt mogelijk”


Data analyse

Het meten van procesgegevens is de afgelopen jaren steeds verder verbeterd. De eisen aan de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de meetresultaten zijn steeds strenger geworden. Het verkrijgen van betrouwbare data begint bij de bron: de opnemers (debietmeters etc.) in het veld. Controle van de instellingen van de meters is essentieel voor de betrouwbaarheid van de informatie. Verkeerde instellingen leveren immers onjuiste data op. Puls breedtes worden in de praktijk wel eens verkeerd ingesteld, en het maximumbereik van de meting komt niet altijd overeen met het bereik in de PLC en het SCADA. Juiste instellingen zorgen voor betrouwbaardere data.


Proces datamanagement systeem

In het proces datamanagement systeem (PDMS) wordt een bepaalde structuur van werken afgesproken. Deze structuur zorgt voor een constante kwaliteit van de procesdata; bij afwijkingen kan snel worden ingegrepen. Voor diverse waterschappen heb ik met succes een PDMS opgezet. Het PDMS is meestal naadloos te integreren in een bestaand KAM-systeem (bijvoorbeeld ISO 9001 of 14001).


Z-info

Bij diverse waterschappen heeft Erik projecten uitgevoerd om de bestaande data-opslagsystemen te vervangen door Z-info. Erik nam vanuit het waterschap Vallei en Veluwe deel aan de kopgroep Z-info.
 Het implementeren van Z-info kent voor Erik geen geheimen meer.


Rapportages

Om op eenduidige wijze gegevens om te zetten in informatie zijn goede rapportages noodzakelijk. Het sterke punt van Erik is dat hij zijn procestechnische kennis goed kan combineren met zijn ICT ervaring. Het opstellen van rapportages gaat daardoor erg makkelijk. Hij heeft onder andere veel ervaring met:

  • Business Objects: Z-info, FEWS, ZUIS
  • Microsoft Excel: ABB PGIM, OSIsoft PI, WonderWare ArchestrA, Microsoft Access

Als technoloog is Erik jaarlijks betrokken bij het opstellen van de verplichte milieurapportages (iPRTR, CBS, Benchmark, etc) en kwaliteitcontroles van het bevoegd gezag.


Energiemanagement

Een verplichting in de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3) is het opzetten van een energiemanagementsysteem. Dit hoeft niet volgens een bepaalde norm uitgevoerd te worden, maar er is wel een goede norm voor beschikbaar: de NEN-EN-ISO 50001. Deze norm kan gemakkelijk ingevoegd worden in de NEN-EN-ISO 14001. Dit traject heeft Erik inmiddels bij verschillende waterschappen doorlopen.


Oxygen Capacity metingen

Voor uitvoeren van OC-metingen heeft Erik alle benodigde apparatuur in huis. In totaal 12 zuurstofsensoren, een geleidbaarheidsmeter en een relatieve vochtigheidsmeter. Met deze meetapparatuur is het mogelijk om tegelijkertijd vier OC-metingen met drie sensoren te verrichten in actief slib. Hij kan meting uitvoeren conform de Stowa norm of de Europese norm.


Regelingen

Door een proces goed te regelen wordt een goede balans bereikt tussen de kwaliteit van het eindproduct en de kosten. Bij waterzuivering bijvoorbeeld is de hoeveelheid lucht die nodig is afhankelijk van de vervuiling van het water. Hoe zorgvuldiger dat op elkaar is afgestemd, hoe gunstiger het is voor het gehele proces. Er kan energie mee worden bespaard. De complexiteit van een regeling is afhankelijk van het proces en van het doel ervan. Een proces kan geregeld worden op een vaste instelling, kwaliteit of kwantiteit. Erik heeft veel ervaring met het uitdenken, eventueel modelleren en implementeren van optimale regelingen voor uw proces.


Modelleringen

Modellering en simulatie geven een beter inzicht in een proces, én verklaren en voorspellen tevens de fluctuaties. Ook is modellering handig om de capaciteiten bij verschillende procesconfiguraties te bepalen en om regelingen te optimaliseren. Het is een handige en kostenefficiënte tool voor diverse onderzoeken.


ingenieurenkaart