• linked in
contact

Erik Knol

Erik Knol

“Mijn kracht is de koppeling tussen milieu- en procestechnologie en de ICT hulpmiddelen die we tot onze beschikking hebben.”


Curriculum Vitae

Opleiding

2005 - 2006 Hogere Techniek Afvalwaterzuivering, Stichting Wateropleidingen, Utrecht
1999 - 2003 Chemisch Technologie, Hanze Hogeschool, Groningen
1993 - 1999 HAVO, Comenius College, Stadskanaal

Certificaten

28 juli 2008 Lead auditor ISO 9000:2000, Lloyds Register Quality Assurance
22 april 2005 Stikstofverwijdering uit afvalwater
24 oktober 2005 Microsoft Office Specialist Master Instructor
29 september 2005 Microsoft Certified Trainer
1 juli 2005 Microsoft Office Specialist
23 februari 2005 Basiscursus voor AutoCAD
5 november 2001 VCA** voor operationeel leidinggevenden

Werkervaring

01/2012 - heden Directeur, eGios Interactieve Producties BV, Gieterveen
06/2005 - heden Erik Knol, adviseur milieu- en procestechnologie, Gieterveen
11/2004 - 09/2006 Procestechnoloog, Tauw bv afdeling Technologie, Deventer
10/2003 - 11/2004 Proces Engineer, Paques BV afdeling Proces engineering, Balk
08/2002 - 07/2003 Procestechnoloog, Tauw bv afdeling Technologie, Deventer
02/2002 - 08/2002 Stage, Tauw bv afdeling Technologie, Deventer
08/2001 - 02/2002 Stage, C-it afdeling R&D, Zutphen
01/2000 - 04/2001 Administratief Medewerker, NiVos Accountancy, Hoogeveen
06/1999 - 06/2003 Administratief Medewerker, De Niet Assurantiën, Hoogeveen

ICT-kennis

Microsoft Office Expert (Microsoft Office Specialist Master Instructor)
Microsoft Windows Expert
Microsoft Visio Expert
Autocad Gevorderd
Mathcad Basis
Visual Basic Gevorderd
Z-info Expert
Windows Server Gevorderd
Apple OS X Expert
ABB PGIM Expert
ABB 800xA Basis
HTML Basis
SQL Basis
VMWare View Gevorderd
Microsoft Exchange Basis
OSIsoft PI Basis
WonderWare ArchestrA Basis
Business Objects Gevorderd
Netwerken Gevorderd
Webservers Basis

Talenkennis

Nederlands Moedertaal
Engels Uitstekend in woord en geschrift
Duits Redelijk in woord en matig in geschrift

Vrijetijdsbesteding

Duiken, golfen, ondernemen, fotograferenPublicatiesProjecten

“Van interessante projecten bij leuke klanten gaat mijn hart nog altijd sneller kloppen.”

eGios interactieve producties B.V. (01/2012 - heden)

 • Productontwikkeling eGios InfoCentre en eGios Presentatie app
 • Projectmanager en dataspecialist bij de implementatie eGios InfoCentre voor Hoogheemraadschap van Delfland
 • Tester en functioneel ontwerper van de eGios Presentatie app ter voorbereiding van de implementatie ABN AMRO.
 • Ontwikkeling database en frontend ten behoeve van de opslag en analyse van hoogfrequente data voor duurzame energiepilots.
 • Maken van een planningstool met Microsoft Exchange en Microsoft Office integratie voor circa 35 operationele medewerkers van waterschap Aa en Maas

Erik Knol, adviseur milieu- en procestechnologie (06/2005 - heden)

 • Partner en investeerder op het gebied van sensortechnologie en dataverwerking in het project “Duurzame energie bestaande woningbouw”. Overige partners: Oosterhof Holman Milieutechniek, Bioclear, Gutami, De Wolff verenigde bedrijven, TechnologieCentrum Noord-Nederland. Medegefinancierd door de Europese Unie, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, Samenwerkingsverband Noord-Nederland(SNN), Koers Noord en de provincie Groningen.
 • Projectleiding en verzorgen van de inrichting van AquaVision/Z-info voor Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Noorderzijlvest, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Delfluent Services BV, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Vechtstromen
 • Geven gebruikerscursus Z-info voor Waterschap Vallei en Veluwe en Scheldestromen
 • Controle standaardisatie inrichting Z-info voor Waterschap Scheldestromen
 • Businesscase ontwateren ijzerhoudend drinkwaterslib voor Waterbedrijf Groningen
 • Optimalisatie energieverbruik rwzi Hoogezand
 • Engineering van een luchtbehandelingssysteem voor rwzi Nieuwe Waterweg
 • Opstellen van een proceshandboek voor rwzi Harnaschpolder en rwzi Houtrust
 • Ondersteuning MJA3 (monitoring en opstellen EEP) voor waterschap Vallei en Eem, Veluwe, Zuiderzeeland, Hoogheemraadschap van Delfland en Wetterskip Fryslan
 • Projectleiding bouw van demonstratie-installatie voor het Hoogheemraadschap van Rijnland in opdracht van Paques BV te Balk
 • Projectleiding pilotonderzoek Ultrasone slibdesintegratie voor AgentschapNL en STOWA
 • Uitvoeren van diverse garantiemetingen, o.a. zuurstofinbrengcapaciteit, alfa-metingen, stroomsnelheidsmetingen en capaciteitsmetingen
 • Uitbreiden en aanpassen van het Excel model “Ontwerp- en terugrekentool voor rioolwaterzuiveringen” in opdracht van Tauw bv te Deventer
 • Detachering (3 maanden) als planttechnoloog bij Akzo Nobel Salt te Delfzijl. Alle werkzaamheden rondom de dagelijkse gang van zaken mbt het zoutproces en het opzetten van een Proces Management Informatie Systeem.
 • Begeleiden van zeeftesten tbv het procesontwerp van een zeefinstallatie in opdracht van Van Ewijk Project en Interim Management
 • Begeleiden en optimaliseren van een pilotinstallatie voor het verwijderen van koper uit het afvalwater van NedTrain Amsterdam, in opdracht van Tauw bv te Deventer
 • Detachering als proces technoloog bij Delfluent Services BV voor onder andere het opzetten van een Proces Data Management Systeem
 • Opzetten van een Proces Data Management Systeem voor het Hoogheemraadschap van Delfland
 • Opzetten van bedrijfsprocessen voor het verkrijgen van ruwe data voor het Hoogheemraadschap van Delfland
 • Systeemkeuzestudie procesdatabase voor het Hoogheemraadschap van Delfland.
 • Opstellen van PFD’s en vastleggen van alle benodigde berekeningen tbv de milieujaarverslagen voor het Hoogheemraadschap van Delfland
 • Updaten classlist, equipmentlist en linetables voor Akzo Nobel Salt te Delfzijl
 • Excelondersteuning voor Waterschap Hollandse Delta tbv zuiveringsdashboards
 • Projectleiding en ondersteuning bij de implementatie van de procesdatabase PGIM bij het Hoogheemraadschap van Delfland
 • Opzetten van een financieel RollingForeCast model in Excel voor KPN te Voorburg
 • Opzetten van online enquête formulieren voor projectgroep in Academic Master Cluster, Wageningen Universiteit en Research Centre

Tauw bv (11/2004 - 09/2006)

 • Maken van een Ontwerptool in Excel voor het dimensioneren en terugrekenen van complete afvalwaterzuiveringsinstallaties
 • Opstellen van opstartdraaiboeken voor de afvalwaterzuivering Eindhoven en Amsterdam
 • Opzetten en begeleiden van een pilot voor effluent filtratie met behulp van een nieuwe filtratie techniek namelijk het Fuzzy Filter
 • Ondersteunen bij technologisch en werktuigbouwkundig ontwerp van communale rioolwaterzuiveringen, opstellen van PFD, PID, valvelist, equipmentlist etc.
 • Ondersteunen bij het definitief ontwerp voor de uitbreiding van de zuivering Franeker
 • Ondersteunen bij het technologisch en werktuigbouwkundig ontwerp van industriële waterzuiveringen (usab, mbr etc) , opstellen van PFD, PID, valvelist, equipmentlist etc.
 • Opzetten van een datapresentatiemodel in Excel, om diverse productstromen goed in kaart te brengen
 • Vervaardigen PID en PFD in Autocad voor industriële- en grondwaterzuiveringen
 • Uitvoeren van inspecties Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwembadgelegenheden voor de provincies Gelderland, Utrecht en Noord-Holland
 • Modeleren van energieverliezen in het afvalwater vanaf het huishouden tot en met de rwzi
 • Uitvoeren van diverse legionella onderzoeken voor bedrijven en overheden
 • Het effect van dunwaterlozing op een rioolwaterzuivering modeleren

Paques BV (10/2003 - 11/2004)

 • Opstarten van de full-scale biologische continu zandfiltratie installatie in Nether Stowey (Engeland)
 • Opstarten en begeleiden van een biologische continu zandfiltratie pilot in Marshfield (Engeland)
 • Uitvoeren van experimenten voor het dimensioneren van lamellenseparatoren op de drinkwaterbereidingsplant in Oswestry (Engeland)
 • Opstarten van lamellenseparator op de drinkwaterbereidingsplant Oswestry (Engeland)
 • Engineering van en trouble-shooting bij verschillende continu zandfilterinstallaties in binnen- en buitenland
 • Controle van PFD, PID en andere ontwerpdocumenten

Tauw bv (02/2002 - 07/2003)

 • Pilot versneld verouderen van AVI-Bodemas
 • Diverse legionella onderzoeken voor bedrijven en overheden
 • Excel toepassing gemaakt voor het beoordelen van leidingsystemen en tappunten
 • Dimensioneren van grondwaterzuiveringen voor bedrijven en overheden
 • Begeleiding en uitvoeren van een pilotproef voor de verbetering van rioolwaterzuivering effluent middels continu zandfiltratie op rwzi
 • T-correctie onderzoeken voor stortplaatsen
 • Afvalwater besparingsprojecten voor bedrijven
 • Upgrading biogas naar aardgas
 • Aspectenstudie beluchting voor rwzi Eindhoven
 • Aspectenstudie nabezinktanks voor rwzi Eindhoven
 • Ontijzering van grondwater
 • Vervaardigen P&ID en PFD in Autocad voor industrie en grondwaterzuiveringen

C-it (08/2001 - 02/2002)

 • Het ontwerpen en implementeren van een opstelling waarmee een Check-it (sensorsysteem obv neurale netwerktechnologie) in een ventilatiekanaal kan functioneren.
 • Het meten aan en het modelleren van het adsorptieproces dat plaatsvindt in het vernevelingsgedeelte van een ventilatiekanaal. Het correleren van de analyse-informatie van de Check-it aan de te regelen grootheid.
 • Het onderzoeken en ontwerpen van een regelmodel waardoor de verneveling optimaal gestuurd kan worden.


ingenieurenkaart