• linked in
contact

Erik Knol

Erik Knol

“Mijn kracht is de koppeling tussen milieu- en procestechnologie en de ICT hulpmiddelen die we tot onze beschikking hebben.”


Curriculum Vitae

Opleiding

2016 - 2017 Bedrijfskunde en Leiderschap (1ste fase MBA), AOG School of Management, Groningen
2005 - 2006 Hogere Techniek Afvalwaterzuivering, Stichting Wateropleidingen, Utrecht
1999 - 2003 Chemisch Technologie, Hanze Hogeschool, Groningen
1993 - 1999 HAVO, Comenius College, Stadskanaal

Certificaten

14 december 2018 Masterclass ATEX, D&F Safety Academy
19 juli 2018 HAZOP Leader, D&F Safety Academy
5 augustus 2015 VCA** voor operationeel leidinggevenden
28 juli 2008 Lead auditor ISO 9000:2000, Lloyds Register Quality Assurance
22 april 2005 Stikstofverwijdering uit afvalwater
24 oktober 2005 Microsoft Office Specialist Master Instructor
29 september 2005 Microsoft Certified Trainer

Werkervaring

06/2005 - heden Erik Knol, adviseur milieu- en procestechnologie, Gieterveen
08/2007 - 11/2014 Directeur, Knol Ingenieursbureau BV, Gieterveen
01/2012 - 12/2016 Directeur, eGios Interactieve Producties BV, Gieterveen
11/2004 - 09/2006 Procestechnoloog, Tauw bv afdeling Technologie, Deventer
10/2003 - 11/2004 Proces Engineer, Paques BV afdeling Proces engineering, Balk
08/2002 - 07/2003 Procestechnoloog, Tauw bv afdeling Technologie, Deventer
02/2002 - 08/2002 Stage, Tauw bv afdeling Technologie, Deventer
08/2001 - 02/2002 Stage, C-it afdeling R&D, Zutphen
01/2000 - 04/2001 Administratief Medewerker, NiVos Accountancy, Hoogeveen
06/1999 - 06/2003 Administratief Medewerker, De Niet Assurantiën, Hoogeveen

Talen

Nederlands Moedertaal
Engels Volledige professionele vaardigheid
Duits Basisvaardigheid

Automatiseringskennis

Erik heeft een brede interesse in automatisering, daardoor heeft hij een behoorlijke kennis als het gaat om hardware, (specialistische) software, netwerkstructuren en dataoverdracht. Specialistische applicaties waar Erik expertkennis in heeft zijn o.a. Z-info, PGIM, Microsoft Office en Business Objects.Publicaties

 • E. Knol, E. Schuman, Zoetwaterfabriek AWZI De Groote Lucht: pilotonderzoek ozonisatie en zandfiltratie, 2018-46, 2018, STOWA
 • S.M. Scherrenberg, M.J.C. van den Braak, J.D. Boorsma, E. Knol, Efficient combination of nutrient and micro pollutant removal of WWTP effluent; a next-generation solution, 2018, Singapore International Water Week
 • R. van Pinxteren, O. Deegens, C. Petri, Vervolgonderzoek slibdesintegratie rwzi Nieuwgraaf, 2013 W04, 2013, Stowa (E. Knol als reviewer/projectleider)
 • A. Sengers, M. van Boldrik, E. Knol, Uniformeren van meten, bemonsteren en dataverwerking van rwzi's, Neerslag nr 4, 2010, Waternetwerk
 • M. van Boldrik, A. Gaillard, E. Knol, Uniformeren van meten, bemonsteren en dataverwerking van rwzi’s, 2010-03, 2010, Stowa, ISBN: 978.90.5773.479.03
 • E. Knol, K. Appeldoorn, R. van Kempen, Proces Data Management Systeem, Neerslag nr 3, 2009 Waternetwerk
 • E. Knol, K. Appeldoorn, R. van Kempen, Procesdatamanagementsysteem hulpmiddel voor betrouwbaardere rapportages zuiveringsinstallaties, H2O nr 14/15, 2008 Nijgh Periodieken
 • E. Knol, J. Heesters, Bosman Watermanagement en Tauw bezoeken full scale Fuzzy Filter installaties in Amerika, Neerslag nr 01, 2007 Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer
 • T. Flameling, E. Knol, S. Weijers, J. de Jonge, Ontwikkeling en borging technologische kennis over rwzi, H2O nr 8, 2006, Nijgh Periodieken
 • E. Knol, T. Flameling, H. Bron, Roze balletjes van Fuzzy Filter perfecte nazuivering effluent, H2O nr 7, 2006, Nijgh Periodieken


Uitgevoerde projecten


Ondernemer

 • Partner en investeerder op het gebied van gegevensontsluiting met eGios Interactieve Producties B.V., eGios ontwikkeld diverse applicaties om statische procesdata op een gestructureerde manier via HTML5 te kunnen ontsluiten op desktops, laptops, tablets en mobiele telefoons. Overige partners: Albert de Wild Beheer B.V. en J.H. De Wild Beheer B.V. (2012-2016)
 • Partner en investeerder op het gebied van sensortechnologie en dataverwerking in het project “Duurzame energie bestaande woningbouw”. Overige partners: Oosterhof Holman Milieutechniek, Bioclear, Gutami, De Wolff verenigde bedrijven, Technologie Centrum Noord-Nederland. Medegefinancierd door de Europese Unie, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Koers Noord en de provincie Groningen. (2012-2014)


Projectmanager

 • Projectmanager Realisatie Groen Gas AWZI Harnaschpolder, Delfluent Services BV (2018 - 2019)
 • Projectleider Energievoorziening AWZI De Groote Lucht, Hoogheemraadschap van Delfland (2018)
 • Projectleiding, ontwerp, kostenraming en realisatie pilot continu aeroob korrelslib AWZI Harnaschpolder, Delfluent Services B.V. (2017-2018)
 • Technisch projectmanager realisatie Groen Gas installatie AWZI De Groote Lucht Hoogheemraadschap van Delfland (2016-2018)
 • Projectleider voor 14 verbeterprojecten, waaronder: centrale alarmering, scada aanpassingen, nieuwe bemonsteringskasten, aanpassen regelingen, gasdetectie, aanpassen watersloten, aanpassen rookdetectie, automatiseren afsluiters, uitbreiding proefhal, ventilatie proefhal, bij Delfluent Services B.V. (2017-2018)
 • Projectleiding en implementatie van Z-info, waaronder bij Waterschap Vallei en Veluwe, Noorderzijlvest, Vechtstromen, Zuiderzeeland, Brabantse Delta, Scheldestromen, Groot Salland, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap van Rijnland, en Delfluent Services B.V. (2012-2018)
 • Inspirator/sessievoorzitter voor het project “Landelijke generieke technologische dashboarding rwzi’s” diverse interactieve sessies in opdracht van Het Waterschapshuis (2013)
 • Projectmanagement en technologische onderzoek voor het Stowaproject Ultrasone slibdesintegratie rwzi Nieuwgraaf in opdracht van AgentschapNL en STOWA (2011)
 • Projectleiding pilotonderzoek Ultrasone slibdesintegratie op rwzi Willem-Annapolder voor AgentschapNL en STOWA (2010-2011)


Technisch manager

 • Technisch Manager Zoetwaterfabriek Hoogheemraadschap van Delfland (2018)


Senior Procestechnoloog

 • Schetsplan zuivering gewasbeschermingsmiddelen Nieuwe Waterweg, Hoogheemraadschap van Delfland (2018)
 • Ondersteuning functioneel beheer Z-info, Waterschap Zuiderzeeland (2018)
 • Schetsontwerp full-scale Zoetwaterfabriek De Groote Lucht, Hoogheemraadschap van Delfland (2018)
 • Onderzoek energievoorziening De Groote Lucht, Hoogheemraadschap van Delfland (2018)
 • Variantenstudie vervanging zandvangers De Groote Lucht, Hoogheemraadschap van Delfland (2018)
 • Ontwerp bovengronds biogasleidingwerk De Groote Lucht, Hoogheemraadschap van Delfland (2017)
 • Ondersteuning functioneel beheer Z-info, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (2017)
 • Diverse detacheringen als Senior Procestechnoloog, Hoogheemraadschap van Delfland (2016-2018)
 • Functioneel beheerder (18 maanden) Z-info, Hoogheemraadschap van Rijnland (2015-2016)
 • Onderzoeksproject Zoetwaterfabriek De Groote Lucht, Hoogheemraadschap van Delfland (2015-2017)
 • Variantenstudie stikstof en fosfaat verwijdering, Hoogheemraadschap van Delfland (2015)
 • Verkenning predictief onderhoud zuiveringen en gemalen, Waterschap Vallei en Veluwe (2015)
 • Ondersteuning Waterschap Vechtstromen als Functioneel beheerder Z-info (2014-2018)
 • Keuzestudie Gasmotoren of upgrading biogas naar CNG voor AWZI Dronten, Waterschap Zuiderzeeland (2014)
 • Advisering OC metingen rwzi Burght, Innowater (2012)
 • Systeemkeuze studie historian, Waterschap Zuiderzeeland (2012)
 • Optimalisatie energieverbruik rwzi Hoogezand in opdracht van Waterschap Hunze en Aa’s (2012)
 • Opzetten Energiezorg conform NEN 50001 voor Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Zuiderzeeland (2010-2011)
 • Deelname aan de Kopgroep Z-info in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe (2010-2011)
 • Optimalisatie beluchtingsregeling rwzi Amersfoort in het kader van betere stikstofverwijdering en energiebesparing, Waterschap Vallei en Eem (2010)
 • Engineering van een luchtbehandelingssysteem voor AWZI Nieuwe Waterweg, Hoogheemraadschap van Delfland (2010)
 • Opzetten van Dasboarding, Waterschap Hollandse Delta (2010, 2014)
 • Rwzi Almere en rwzi Dronten in Ontwerp en terugerekentool fitten, zodat procesoptimalisaties onderzocht kunnen worden, Waterschap Zuiderzeeland (2010)
 • Opzetten van een Proces Data Management Systeem voor het Waterschap Vallei en Eem (2010)
 • Parttime detacheringen bij Waterschap Vallei en Veluwe als procestechnoloog, in deze hoedanigheid tevens actief betrokken bij de landelijke opzet van Z-info en MJA3 (2009-2013)
 • Opstellen van diverse interne en externe rapportages, o.a. draaiuren rapportage, milieujaarverslagen, technische jaarrapportages, management rapportages op basis van ABB PGIM, Hoogheemraadschap van Delfland (2009-2010)
 • Detachering als proces technoloog o.a. opzetten Proces Data Management Systeem, Delfluent Services BV (2009)
 • Ondersteuning MJA3 door opstellen van Energie-efficiency plannen en het uitvoeren monitoringrapportage voor waterschap Vallei en Eem, Veluwe, Zuiderzeeland, Hoogheemraadschap van Delfland en Wetterskip Fryslan (2009)
 • Uitvoeren Stowa project ‘Uniformeren van meten, bemonsteren en dataverwerking van rwzi’s’ in samenwerking met Tauw bv (2008-2009)
 • Systeemkeuze studie, projectleiding en ondersteuning bij de implementatie van de historian ABB PGIM, Hoogheemraadschap van Delfland (2008)
 • Opzetten van een Proces Data Management Systeem voor het Hoogheemraadschap van Delfland, Delfluent Services BV (2007-2008)
 • Begeleiden en optimaliseren van een pilotinstallatie voor het verwijderen van koper uit het afvalwater van NedTrain Amsterdam, Tauw BV (2007)
 • Detachering als planttechnoloog, Akzo Nobel Salt te Delfzijl. Alle werkzaamheden rondom de dagelijkse gang van zaken mbt het zoutproces en het opzetten van een Proces Management Informatie Systeem (2006, 2008, 2010)
 • Ontwikkelen en uitbreiden van het Excel model “Ontwerp- en terugrekentool voor rioolwaterzuiveringen”, Tauw bv te Deventer (2005-2008)


ingenieurenkaart